Zajímavosti 2010

Pozor na používání zábavní pyrotechniky

Oslava Silvestra bývá spojena s bujarým veselím, které někdy může skončit tragédií. Statistiky a dokumentované případy zranění, někdy i smrti, pravidelně varují a vybízejí k opatrnosti zejména při manipulaci se světlicemi, dělbuchy a ohňostroji.

Opět je na místě zvýšená opatrnost v manipulaci s nimi. Na Silvestra většinou využíváme prostředky, které se aktivují - odpalují na otevřeném prostranství. Je celá řada výrobků s různými efekty. Převládají výrobky s efekty světelnými a zvukovými.

 • Je třeba dbát na to, aby výrobky byly průmyslově vyráběné ( nepoužívat podomácku zhotovené, neschválené výrobky),
 • Vyvarovat bychom se měli používání neschválených, podomácku vyrobených pyrotechnických efektů,
 • Průmyslově vyráběná zábavná pyrotechnika by se měla používat v souladu s návodem,
 • Prodej této zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška báňského úřadu 174/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

Prodej a používání pyrotechnických předmětů

 • Pyrotechnické předměty třídy I mohou být prodávány osobám mladším 18 let,
 • Pyrotechnické předměty třídy II mohou být prodávány jen osobám starším 18 let,
 • Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů,

Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I !

Nikdy bychom s pyrotechnickými předměty neměli manipulovat pod vlivem alkoholu nebo látek ovlivňujících naši pozornost (léky, návykové látky - drogy). V žádném případě by s těmito výrobky neměly manipulovat děti, ani pod dohledem dospělých osob.

Opatrně bychom měli také zacházet s různými dělbuchy a petardami, které sice z hlediska hoření neznamenají zvýšené riziko, ale díky svým, mnohdy značným, zvukovým efektům mohou v případě nevhodného odpálení poškodit sluch osoby, která s nimi manipuluje nebo dalších osob, které se vyskytují poblíž.

Pozor také na naše zvířecí miláčky. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Někdy může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví, zejména psychiky.

Jen při rozumném přístupu a snižování rizik vyplývajících z nástrah kolem oslav na konci roku, prožijeme klidné svátky ve zdraví a pohodě.

Informace k povinnému čištění komínů

Návrat k vytápění tuhými palivy = povinnost pravidelného čištění komínů

Se vzrůstající cenou elektřiny a plynu se vracíme k topení tuhými palivy. Nejčastěji je to uhlí a dřevo. Naše starost o teplo v domě však neznamená jenom starost o palivo.

Je to také péče o kamna, kotle ústředního vytápění a v neposlední řadě i o komín. Dobře postavený a správně a pravidelně udržovaný komín významně ovlivňuje účinnost zdroje tepla, tedy kamen, a tím i celkovou spotřebu paliva.

Základní normou je ČSN EN 1443:2000 (73 4200) Komínové konstrukce — Všeobecné požadavky. Tato norma uvádí zejména způsob zatřídění komínů a komínových systémů podle jejich odolnosti vůči teplotám, tlaku, vyhoření sazí, kondenzátu spalin a korozi, včetně údajů o tepelném odporu komína a nejmenší vzdálenost od hořlavých materiálů.

Další norma ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody — Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Byla zpracována s ohledem na evropské technické normy již zavedené do soustavy ČSN (nebo k vydání připravované) a platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které vedou vnitřkem budovy nebo po její vnější stěně, ale i pro komíny volně stojící. Vztahuje se na komíny určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná i tuhá paliva a specifikuje blíže i způsob kontroly a zkoušení komínů a kouřovodů.

Vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a jiných budov včetně rekreačních, dále na uživatele spotřebičů paliv a na firmy nebo osoby zajišťující kominické práce.

Komíny – kouřovody jsou nedílnou součástí spalinové cesty. Odvod spalin neboli jejich proudění musí být plynulé. Musí být dobře kontrolovatelné a čistitelné. V uvedené vyhlášce jsou mimo jiné uvedeny v § 6 lhůty pro čištění komínů.

Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu se provádí za rok nejméně:

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná

 1. do výkonu 50 kW šestkrát
 2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná

 1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát
 2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát
 3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou

 1. Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok.
 2. Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen majitel/správce objektu po dohodě s příslušným obecním úřadem zajistit častější čistění komínů.
 3. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zajišťující kominické práce je povinna oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).
 4. Na základě požadavku příslušného obecního úřadu dohodne s ním právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která zajišťuje provádění kominických prací, dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejich částech. Obecní úřad o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým. Po připojení spotřebiče na spalinovou cestu, po výměně spotřebiče, po změně paliva a před uvedením spotřebiče do provozu provede kominík (revizní technik komínů) kontrolu. Každý správce je povinen prokázat, že výše uvedené povinnosti plní. Dokladem může být faktura o úhradě za provedenou práci kvalifikované osobě. Komplexní péči o váš komín nabízejí specializované firmy – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Ceny za čištění se pohybují od 150 do 500 Kč za základní komínový průduch. Při ceně 500 Kč/průduch se cena za každý další průduch snižuje na 200 Kč. Dále je k ceně připočteno dopravné. Za vyhotovení revizní zprávy je možno počítat s cenou 800 Kč/průduch, výpočet spalinové cesty – 300 Kč, a za použití kamery je účtováno 150 Kč/průduch. Dodržením povinných lhůt pro čištění komínů udržujete svůj dům bezpečným.
1 2 3 4 5


Sponzoři JSDH Hořičky:

Stránka vygenerována za 0.00026 sekund. Všechna práva vyhrazena, by Geneweb